จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดกระด้างสีขาว

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดกระด้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lenzites vespacea (Pers.) Ryv.
ชื่อวงศ์
POLYPORACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด รูปครึ่งวงกลม สีขาวกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อแก่เลี่ยนเป็นสีขาวนวล ด้านบนมีขนปุย บางแห่งขนรวมกันเป็นกระจุกหรือเป็นปมแหลมและเป็นแถบหลายวง ขอบเป็นริ้วสั้นๆ โดยรอบที่ฐานเหนียวและแข็งเมื่อแห้ง ครีบด้านล่างติดกันหลายแห่งเป็นรูปส้อม เนื้อในเห็ดสีขาวนวล ดอกเห็ดเป็นรูปครึ่งวงกลม มีสีขาว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวบนขอนไม้ผุในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรรณ ลักษณะสปอร์ : รูปกลมรี ใสไม่มีสี ผิวเรียบผนังบาง
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
-
การใช้ประโยชน์
-
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวบนขอนไม้ผุใน ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรรณ
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ :พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 32ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 5 ความเข้มแสง 560 Lux หลังฝนตกหนัก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าว พบตลอดฤดูฝน ลักษณะการเกิด : ดอกเห็ดเป็นรูปครึ่งวงกลม มีสีขาว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวบนขอนไม้ผุในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรรณ
Credit
งานวิจัย : อนงค์ จันทร์ศรีกุล (2542 : 93)l ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 13)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-08-16