เขาค้อทะเลภู.
.
KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9

 


.

เขาค้อทะเลภูเขาค้อทะเลภู

 

พื้นที่ป่ากว่าร้อยละ 70 และพื้นที่น้ำอีกร้อยละ 15 ในเนื้อที่ 200 ไร่ อันอุดมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ทั้งไม้เศรษฐกิจ ผักผลไม้ และสมุนไพร "เขาค้อทะเลภู" จึงเป็นแบรนด์ที่สร้างขึ้นจากความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ผสมกับพลังภูมิปัญญาของไทย

สินค้าและบริการของเขาค้อทะเลภูล้วนสร้างจากการอิงธรรมชาติ อาศัยวัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรเป็นสำคัญควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนการแปรรูป กิจกรรมทั้งหลายตั้งอยู่บนปรัชญาแห่งการพึ่งตนเองโดยมีจุดเด่นที่แตกต่าง คือ

1. เขาค้อทะเลภูทำการเกษตรเป็นพื้นฐานและเป็นเกษตรกรรมธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ย เคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นวิธีการได้มาซึ่งอาหารที่ดี เป็นธรรมชาติ และไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีตกค้างในร่างกาย

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเขาค้อทะเลภูหลีกเลี่ยงการใช้สารพิษในการผลิตและมุ่ง ค้นคว้านำสารจากธรรมชาติมาทดแทนสารเคมีสังเคราะห์

3. การผลิตสินค้าของเขาค้อทะเลภู นอกจากเป็นการยังชีพแล้ว ยังมุ่งหวังบูรณาการองค์ความรู้และถือความรู้ดังกล่าว เป็นความรู้ของสังคม แสดงกตัญญุตาคุณต่อบรรพบุรุษด้วยการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สนใจและ สังคมอย่างเปิดเผย

เขาค้อทะเลภูยึดหลัก 5 ประการในการสร้างสมดุลที่ดีของชีวิต อันได้แก่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอาหารที่ดี มีกายและใจที่ดี มีกิจกรรมที่ดี และมีรากฐานภูมิปัญญาไทยที่ดี

ดังนั้น "เขาค้อทะเลภู" จึงยึดมั่นในการนำเสนอสิ่งๆดีเหล่านี้ให้แก่ผู้บริโภคเสมอมา